Domein

(2015) Utrecht Innoveert in 2014 (Panteia in opdracht van de EBU)

De innovativiteit van bedrijven in de provincie Utrecht staat centraal in dit rapport. De Economic Board Utrecht (EBU) heeft Panteia gevraagd om de innovatieve positie van de provincie Utrecht in kaart te brengen. Dit doet Panteia met de innovatiepiramide.

Dit is een schaal met vijf niveaus in opklimmende mate van innovativiteit. Binnen de innovatiepiramide worden vijf segmenten onderscheiden: bedrijven behoren tot de koplopers, ontwikkelaars, toepassers, volgers of niet-innovatieven. De innovatiepiramide voor de provincie Utrecht is afgeleid uit de antwoorden op de vragen die zijn gesteld over innovatie in het kader van de enquête Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR). In dit rapport wordt een vergelijking gemaakt tussen enerzijds de innovativiteit in de provincie Utrecht en de andere provincies in Nederland. Anderzijds wordt gekeken naar de verschillen tussen gemeenten, bedrijfsgrootte en sectoren. Conclusies uit het rapport:

  • Utrecht is op basis van de innovatiepiramide, bepaald met de gegevens uit het MKB beleidspanel van Panteia, één van de meest innovatieve provincies van Nederland
  • Binnen de provincie zijn verstedelijkte gebieden het meest innovatief, met de gemeenten Utrecht en Amersfoort en hun directe omgeving aan de top van de ranking (op basis van PAR)
  • In de kleinere gemeenten binnen de provincie Utrecht liggen innovativiteitsscores lager dan bij de grote gemeenten. Nabijheid van een stedelijk milieu gaat kennelijk samen met een concentratie van innovatieve bedrijven. Agglomeratievoordelen samenhangend met snelle contacten, nabijheid van klanten en leveranciers en uitwisseling van informatie spelen daarbij een rol.
  • In de industrie en de zakelijke diensten ligt het aandeel koplopers en ontwikkelaars het hoogst. Die bevinding komt overeen met eerder onderzoek naar de innovativiteit en bedrijven.
  • Innovativiteit is bedrijfsgrootte-gerelateerdheid: hoe groter het bedrijf, hoe sterker de top van de innovatiepiramide is vertegenwoordigd.

Download het onderzoek