Stel een vraag

Het domein ‘Slim’ draait om het slim inzetten van technologie. Dat vraagt een interdisciplinaire samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen, bedrijfsleven en inwoners van de regio. De afgelopen jaren zijn er in de regio diverse strategieën en initiatieven ontwikkeld. Als EBU pakken we nu de uitdaging op hier coherente verbindingen tussen te leggen.

Digitale transformatie

2019 stond voor het domein Slim in het teken van digitalisering. Hoe digital ready zijn we als regio? Laten we kansen liggen, en zo ja: welke kansen? Waar zijn we goed bezig als het gaat om de digitale transformatie, en waar is nog werk te doen? Hoe verhoudt de digitale transformatie zich tot de regionale ambitie van gezond stedelijk leven?

Uitkomsten uit het onderzoek zijn positief gebleken en regionaal is de behoefte uitgesproken aan een actieplan digitale transformatie.  Lees meer over Digitale Transformatie.

Smart Mobility

Een concreet thema waarbinnen we gaan werken aan synergie, is de mobiliteitsopgave voor de regio Utrecht. Een enorme opgave. Stedelijke verdichting, maar ook werkzaamheden binnen de stad en op de ring rond Utrecht leveren enorme uitdagingen om de regio bereikbaar te houden.  Lees meer over het thema Smart Mobility.

Data en gezond stedelijk leven

In de regio Utrecht beschikken we over verschillende bouwstenen die gezamenlijk enorme kansen bieden voor marktpartijen om gevalideerde diensten en producten te ontwikkelen die bijdragen aan Gezond Stedelijk Leven. Als Economic Board Utrecht brengen we deze bouwstenen niet alleen onderling contact met elkaar, maar juist ook met de relevante overheden en marktpartijen. Lees meer over het thema Data en gezond stedelijk leven.

Trust by Design

In de ontwikkeling van toekomstbestendig bestuur, besluitvorming, onderzoek en dienstverlening is het van cruciaal belang oog te hebben voor privacy en veiligheid van burgers. Daarom vormt Trust by Design één van de speerpunten voor 2020. Lees meer over het thema Trust by Design.