MIT-Haalbaarheidsprojecten MKB

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Mourad Tahtah, mourad.tahtah@economicboardutrecht.nl - 06-50052866

Voor wie?

Voor individuele mkb-ondernemers die een haalbaarheidsproject willen uitvoeren binnen één van de topsectoren die voor de regio relevant zijn.

Wat is een MKB-haalbaarheidsproject?

Een haalbaarheidsproject brengt de technische en economische risico’s in kaart van een voorgenomen innovatieproject.

Voorwaarden?

Alle aanvragen moeten voldoen aan de strategische agenda van de EBU en moeten passen binnen één van de topsectoren die voor de regio relevant zijn.

Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Bij een haalbaarheidsstudie moet u denken aan literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse. Activiteiten die behoren tot industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling zijn werkzaamheden die zijn gericht op het verkrijgen van kennis gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten. Een haalbaarheidsproject bestaat voor tenminste 60% van de kosten uit een haalbaarheidsstudie.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 20.000. Alleen de kosten van de aanvrager zijn subsidiabel. De looptijd van een haalbaarheidsproject bedraagt maximaal 1 jaar. U moet binnen 4 maanden na indiening van de subsidieverlening starten met de uitvoering van het haalbaarheidsproject.

Beschikbaarheid en budgetverdeling

Voor dit instrument is zowel regionaal als landelijk budget beschikbaar. De beslissing op de MIT haalbaarheids- en innovatieadviesproject-aanvragen welke zijn ingediend bij de provincie Utrecht zal op volgorde van binnenkomst plaatsvinden.

Als datum van binnenkomst geldt de datum waarop een volledige aanvraag is ontvangen. Op de dag dat het subsidieplafond wordt overvraagd, zal door loting de onderlinge volgorde van de aanvragen van die dag worden bepaald. 

Meer informatie over de MIT vindt u op de website van RVO.

Aanvragen

De MIT-regeling voor Haalbaarheidsprojecten MKB opent op dinsdag 9 april om 9.00u en sluit op dinsdag 10 september, 17.00u. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, volgens het ‘first come, first serve’-principe. De ervaring leert dat deze regeling meestal binnen een dag wordt overschreden.

Het aanmeldformulier 2019 kun u hier downloaden.

Aanvragen kunnen worden ingediend per mail: subsidies@provincie-utrecht.nl, of in printvorm bij Gedeputeerde Staten van Utrecht.

Adres: 
Gedeputeerde Staten van Utrecht t.a.v. afdeling Services
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Meer informatie

Download hier de meest gestelde vragen (.pdf) over de MIT-regelingen. 

Voor technische en praktische vragen aangaande de regeling kunt u contact opnemen met provincie Utrecht via subsidies@provincie-utrecht.nl. Voor inhoudelijke vragen aangaande de EBU agenda kunt u contact opnemen met Mourad Tahtah, mourad.tahtah@economicboardutrecht.nl - 06-50052866.