MIT-Haalbaarheidsprojecten MKB

Update 15-11-2018

De MIT-regeling voor Haalbaarheidsprojecten MKB is gesloten.

Voor wie?

Voor individuele mkb-ondernemers die een haalbaarheidsproject willen uitvoeren binnen één van de topsectoren die voor de regio relevant zijn.

Wat is een MKB-haalbaarheidsproject?

Een haalbaarheidsproject brengt de technische en economische risico’s in kaart van een voorgenomen innovatieproject.

Voorwaarden?

Alle aanvragen moeten voldoen aan de strategische agenda van de EBU en moeten passen binnen één van de topsectoren die voor de regio relevant zijn.

Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Bij een haalbaarheidsstudie moet u denken aan literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse. Activiteiten die behoren tot industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling zijn werkzaamheden die zijn gericht op het verkrijgen van kennis gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten. Een haalbaarheidsproject bestaat voor tenminste 60% van de kosten uit een haalbaarheidsstudie.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 25.000. Alleen de kosten van de aanvrager zijn subsidiabel. De looptijd van een haalbaarheidsproject bedraagt maximaal 1 jaar. U moet binnen 4 maanden na indiening van de subsidieverlening starten met de uitvoering van het haalbaarheidsproject.

De regeling voor 2018 is momenteel gesloten.

Beschikbaarheid en budgetverdeling

Voor dit instrument is zowel regionaal als landelijk budget beschikbaar. De beslissing op de MIT haalbaarheids- en innovatieadviesproject-aanvragen welke zijn ingediend bij de provincie Utrecht zal op volgorde van binnenkomst plaatsvinden. Als datum van binnenkomst geldt de datum waarop een volledige aanvraag is ontvangen. Op de dag dat het subsidieplafond wordt overvraagd, zal door loting de onderlinge volgorde van de aanvragen van die dag worden bepaald. 

Meer informatie over de MIT vindt u op de website van RVO.

Aanvragen

De regeling voor 2018 is momenteel gesloten. 

Het aanmeldformulier kunt u hier downloaden.  

Aanvragen kunnen worden ingediend per mail: subsidies@provincie-utrecht.nl, of in printvorm bij Gedeputeerde Staten van Utrecht.

Adres: 
Gedeputeerde Staten van Utrecht t.a.v. afdeling Services
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Meer informatie

Voor technische en praktische vragen aangaande de regeling kunt u contact opnemen met Provincie Utrecht via subsidies@provincie-utrecht.nl

Voor inhoudelijke vragen aangaande de EBU agenda kunt u contact opnemen met de EBU Domeinmanagers.