Domein
Categorie

Bijeenkomst Cirkelregio Utrecht: 10 actiepunten voor versnelling

De bijeenkomst van Cirkelregio Utrecht vond plaats tijdens het ochtendprogramma van het Get Connected jaarcongres van de Economic Board Utrecht (EBU). Samen met de partners in de Alliantie Cirkelregio Utrecht organiseerde EBU, gemeente Utrecht, Cirkelstad Utrecht en de U10-gemeenten, NMU en Provincie Utrecht deze bijeenkomst.

Circulair inkopen, afvalvrije gebieden, hergebruik van bouwmaterialen, duurzaam demonteren en de ontwikkeling van een circulaire Eneco Energy Campus: welke actiepunten kunnen we met elkaar benoemen voor het regionale, economische jaarplan 2017-2018? Met dit doel gingen de ruim vijftig enthousiaste aanwezigen op 13 oktober 2016 met elkaar in gesprek in een vijftal ronde tafels.

Hergebruik bouwmaterialen

  • Tijdens de sessie is verkend welke condities nodig zijn bij een organisatie om hergebruik van bouwmaterialen tot een succes te maken. Deze inzichten kunnen vertaald worden in een “how to” paper hergebruik, wat actief bij opdrachtgevers onder de aandacht zal worden gebracht.
  • Bij opdrachtgevers met meerdere renovatie-opgaves per jaar is er behoefte aan een regionaal leerteam. Dit om te borgen dat zij verder komen dan het doen van projecten en hergebruik structureel onderdeel wordt van hun organisatiebeleid.

Duurzaam demonteren

  • Demontagebedrijven, vertegenwoordigd door belangenvereniging Veras, dagen elkaar uit om bij een offerte uitvraag ook een duurzame optie aan te bieden. Zo worden opdrachtgevers zich bewust van duurzamere alternatieven. Opdrachtgevers vragen om een checklist duurzaam demonteren. Ook wordt het belang van handhaven bij sloop door de overheid benadrukt, zodat een gelijk speelveld ontstaat.

Circulair inkopen

  • Juridische experts bekrachtigen dat “Rapid Circulair Contracting” (wat staat voor een open houding van opdrachtgevers ten opzichte van de kwaliteiten vanuit de markt en samenwerken vanuit een Programma van Behoeften) in alle opzichten voldoet aan criteria van de aanbestedingswet. Bij inkopers speelt de vraag hoe deze vorm van inkopen zich verhoudt tot overige inkoopcriteria, zoals Social Return, duurzaam etc. Goede voorbeelden van Rapid Circulair Contracting zullen de komende tijd worden gedeeld.

Circulaire Eneco Energy Campus 

  • Eneco is op zoek naar bedrijven, organisaties en toekomstige gebruikers die in co creatie concrete initiatieven op de Campus willen ontwikkelen. Bouwers, architecten, gemeente Utrecht, adviseurs en de NMU gaven aan hier graag aan mee te willen doen. Vervolgstap voor Eneco is het inventariseren van materiaalstromen van binnen de eigen organisatie en uit de directe omgeving die ingezet kunnen worden om de campus mee op te bouwen.

Afvalvrije gebieden

  • In het stationsgebied van Utrecht gaat het aantal werknemers groeien van 11.000 naar 22.000 FTE. Om dit groeiende gebied afval vrij te kunnen maken worden drie sporen nader uitgewerkt. Verkend gaat worden of inkopers zo in kunnen kopen, dat het afval wat wordt geproduceerd altijd gescheiden kan worden. Ook worden de mogelijkheden in kaart gebracht om PET-afvalstromen uit het gebied in te zetten voor bijvoorbeeld het maken van displays. Bovendien wordt gekeken of organisaties in het gebied gezamenlijk en met behulp van slimme data voedselverspilling in het gebied tegen kunnen gaan.

Wilt u betrokken zijn bij de uitwerking van bovenstaande actiepunten of input geven op het regionale jaarplan Cirkelregio 2017?

Mail dan naar: irene.tendam@economicboardutrecht.nl

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256