Domeinen
Thema
  • Slim gegevens gebruiken
Categorie

Blockchain: kansrijk maar te vroeg voor verdienmodellen

De afgelopen maanden heeft Berenschot in opdracht van Economic Board Utrecht (EBU) onderzoek gedaan naar kansrijke blockchainproposities in de domeinen Groen en Gezond in de regio Utrecht. Conclusie van de verkenning: er gebeurt best veel op het gebied van blockchain, maar vooral nog in de ontdekfase. Voor verdienmodellen en echte opschaling is het (nog) te vroeg.

Zowel landelijk als internationaal gebeurt er veel op het gebied van blockchain. Diverse pilots zien het licht en diverse partijen zijn actief met blockchaintoepassingen. Met het onderzoek wil de EBU een gefundeerd oordeel kunnen vormen over de vraag welke toepassingen wel en welke niet kansrijk zijn (voor de regio Utrecht). En op welke manier de EBU vervolgens zou kunnen bijdragen/ondersteunen.

Ontdekfase

Meer dan vooraf verwacht werd, bevinden de blockchainprojecten en initiatieven zich nog in de ontdekfase. Zoals uit de ‘Blockchain ecosysteem 2018 – Nederland’-kaart blijkt, zijn er wel veel organisaties die zich bezighouden met blockchain. Maar over daadwerkelijke business cases, verdienmodellen en coalities wordt nog weinig gesproken.

Het landelijke beeld is dat de toegevoegde waarde van blockchain in de meeste gevallen draait om transparantie en samenwerking in een keten. Nog niet duidelijk is hoe hiermee een herhaalbaar of schaalbaar product kan worden ontwikkeld, waar daadwerkelijk economische kansen aan verbonden zitten.

Vervolg regio Utrecht

Op sommige gebieden is wel een (beginnend) verdienmodel en kans op schaalbaarheid aan te tonen. Het onderzoek van Berenschot is voor de EBU aanleiding geweest om in het domein Groen actief aan de slag te gaan met een blockchainpilot op het gebied van circulaire bouw, in opdracht van de gemeente Utrecht en in samenwerking met BlockMaterials en Madaster. Irene ten Dam, domeinmanager Groen: “Slechts drie procent van alle materialen in een gebouw wordt op een hoogwaardige manier hergebruikt als het gesloopt wordt. Als deze materialen worden hergebruikt, leidt dit tot minder co2 uitstoot. Daarmee koppel je de energietransitie aan de circulaire economie; een vraagstuk waar we als EBU al langere tijd bij betrokken zijn. Materialen zijn nu echter niet goed verhandelbaar voor hergebruik; de waarde is onbekend en eigendomsrechten zijn niet vastgelegd. Met blockchain geef je invulling aan rechten op materialen en objecten in je gebouw. Iedere deelnemer kan onderling transacties regelen. Een soort van transparant handelssysteem van materialen zonder inmenging van een centrale bank.”

In het domein Gezond is het onderzoek aanleiding geweest om samen met het blockchain lab van Hogeschool Utrecht en Careyn te verkennen met welke partijen een initiatief opgezet kan worden waarbij blockchain wordt gebruikt voor geriatrische revalidatie. Jelle van der Weijde, domeinmanager Gezond: “Blockchain lijkt hier een kansrijke oplossing, omdat het gaat om een omgeving met veel verschillende partijen die transparantie en samenwerking willen optimaliseren en tegelijkertijd ouderen meer regie probeert bieden over hun eigen gezondheid.”

Een ander initiatief dat onder aansturing van Naviva zelfstandig verder wordt uitgewerkt, draait om een blockchain-oplossing voor kraamzorg. In de kraamzorg zijn veel verschillende partijen die moeten samenwerken. Om meer transparantie en samenwerking te bevorderen is het belangrijk dat de regie bij de kraamvrouw ligt. Er is al een landelijke proef geweest. Naviva wil kijken of deze kan worden opgeschaald in de eigen organisatie en met de samenwerkingspartners.

Meer weten?

Voor meer informatie of als u het gehele rapport wilt inzien, kunt u contact opnemen met Klaes Sikkema, domeinmanager Slim bij Economic Board Utrecht, via klaes.sikkema@economicboardutrecht.nl.

Karen van der Moolen

Karen van der Moolen is domeinmanager Slim bij Economic Board Utrecht.

06-14843018 06-14843018