Domein
Categorie

De 10 must-read onderzoeken van 2018

Er verschijnen talloze andere onderzoeken die kunnen helpen bij het vormgeven van beleid en businesscases op het gebied van innovatie, gezonde en duurzame verstedelijking, arbeidsmarkt en regionale ontwikkeling. Monique Roso, onderzoekscoördinator bij de EBU, heeft de 10 must-read onderzoeken uit dit jaar verzameld.

Human capital en digitalisering 

OECD - Automation, skills use and training

Onderzoekers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) constateerden dat automatiseerbaarheid van banen verschilt per land en per bedrijfstak en eigenlijk slechts kan worden vastgesteld op het beroepsniveau. Zo is het werk van keukenhulpen goed automatiseerbaar maar dat van horecamanagers en winkelpersoneel slechts beperkt. 

Toekomstscenario’s 

OECD - The Long View: Scenarios for the World Economy to 2060

OECD kijkt vooruit naar 2060 en concludeert onder andere dat het optrekken van de gemiddelde uitgaven aan Onderzoek & Ontwikkeling van de OECD-landen naar het niveau van de vijf koplopers leidt tot een verbetering van de levensstandaard met minimaal 6%. De economische groei van nu 3,5% gemiddeld valt terug naar 2% gemiddeld, het economische zwaartepunt verschuift naar Azië.  

Innovatiebeleid 

European Union - A problem-solving approach to fuel innovation-led growth

De EU pleit voor een sterkere rol van de overheid: mission-oriented innovation kan innovatie beter inzetbaar maken voor de grote transities (digitalisering, energie, klimaat, verstedelijking).

Het Nederlandse kabinet probeert het bestaande topsectorenbeleid te koppelen aan deze benadering, met een dominante rol voor de sectorale kennis- en innovatieagenda’s. Het CPB is echter weinig positief over het Nederlandse innovatiebeleid: het bevoordeelt grote bedrijven en sluit niet aan bij de manier waarop innovatie tegenwoordig vorm krijgt door digitalisering en dataficering

OECD - Innovation policies in the digital age

De OECD signaleerde hetzelfde als het CPB. Innovatiebeleid moet meer aansluiten bij de moderne aanpak van open en flexibele innovatie, samenwerking en data-delen in plaats van de traditionele gesloten innovatie waarbij de innovatie via patenten wordt geëxploiteerd. 

Tekst gaat verder onder foto

Gezond 

SCP - Een (on)gezonde leefstijl: Opleiding als scheidslijn

De Radboud Universiteit en het Sociaal en Cultureel Planbureau deden onderzoek naar de relatie tussen opleiding en gezondheidsverschillen. Daaruit blijkt onder andere dat ongezond gedrag zich opstapelt bij mensen met de laagste opleiding, maar dat hoger opgeleiden vaker alcohol drinken.  De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) pleit in een advies om het preventiebeleid niet langer te richten op verminderen van de gezondheidsverschillen, maar op benutten van het gezondheidspotentieel: focus op kind/jeugd/jongere, mensen met de grootste gezondheidsachterstand, en bestrijding van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. 

Groen 

CBS - Milieu en duurzame energie. Opvattingen en gedrag

Op basis van een omvangrijke enquête constateerde CBS dat 90% van de bevolking het milieu belangrijk vindt; daarbij is er weinig onderscheid tussen mensen met een lage opleiding en met een hogere opleiding. Grotere verschillen zijn er tussen de leeftijdsgroepen: 72% van de 18-25-jarigen zegt milieubewust bezig te zijn, tegenover meer dan 90% van de 45-plussers.

EZK - Publieksmonitor energie Motivaction

Uit opinieonderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bleek dat 80% van de Nederlanders positief staat tegenover energietransitie; betaalbaarheid en veiligheid zijn echter sleutelfactoren. 

CPB en PBL - De werkgelegenheidseffecten van fiscale vergroening

Groei van de werkgelegenheid zou volgens het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving niet voorop moeten staan bij de transitie naar een duurzamere en circulaire economie.

PBL - Effecten van de energietransitie op de regionale arbeidsmarkt

Uit analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving naar de regionale arbeidsmarkteffecten van de energietransitie blijkt dat Utrecht niet méér maar wel ándere banen krijgt door de verduurzaming. Dat legt druk op werkgevers, werknemers en onderwijs om te zorgen voor om-, her- en bijscholing.

PBL, CPB, SCP - Verkenning Brede Welvaart 2018

Het Planbureau voor de Leefomgeving, Centraal Planbureau en Sociaal en Cultureel Planbureau concluderen dat de transitie naar een circulaire economie groene sectoren kansen biedt, maar grijze sectoren juist onder druk zet; het is niet vanzelfsprekend dat verdienvermogen en werkgelegenheid toenemen. 

Onderzoeksbibliotheek

In de online onderzoeksbibliotheek van Economic Board Utrecht zijn de relevante onderzoeken over de economie van de regio Utrecht. De bibliotheek bevat nu al bijna tweehonderd rapporten.

Ga naar de onderzoeksbibliotheek

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.