Domein
Thema
  • Circulaire economie
Initiatief
Categorie

Green Deal Circulair Inkopen wint Runner Up Award

Maandag 24 november ontving de Green Deal Circulair Inkopen (GDCI) de Runner Up Award van de Green Deal Board. De aanmoedigingsprijs beloont de drie Green Deals met het meeste ‘groen- en groeipotentieel’. Michel Schuurman van MVO Nederland nam de Award in ontvangst namens de initiatiefnemers.

De Green Deal Circulair Inkopen bestaat nu uit 32 aangesloten partijen uit zowel de private als de publieke sector. Dit unieke samenwerkingsverband vertegenwoordigt bij elkaar tientallen miljarden aan inkoopvolume, een enorm potentieel voor circulair inkopen. Zij tekenen voor kennisopbouw en –uitwisseling, en spreken af dat zij vanaf 2016 circulaire uitgangspunten meenemen in hun inkoopbeleid.

Elke deelnemer start twee circulaire inkooptrajecten om ervaringen op te doen. De geleerde lessen delen ze met andere inkopers, ook met partijen die (nog) niet deelnemen. Michel Schuurman, programmamanager Circulaire economie bij MVO Nederland: “Kennis opbouwen en delen is essentieel om deze beweging zo snel mogelijk op gang te helpen. We moeten samenwerken om ons economisch systeem in te richten op optimaal waardebehoud.”

Circulair inkopen en provincie Utrecht

Zoals wellicht bekend is de provincie Utrecht als één van de oorspronkelijke ondertekenaars, en als eerste provincie, nauw betrokken bij de Green Deal Circulair Inkopen. Ondertekenaars van deze Green Deal willen een impuls geven aan Circulair Inkopen. Inkopers van private en publieke organisaties nemen daarmee het initiatief om circulair inkopen te verankeren binnen hun inkoopactiviteiten. De ondertekenaars hebben het volgende toegezegd:

  • In 2014 start de organisatie met minimaal twee circulaire inkooptrajecten;
  • en stelt via de initiatiefnemers de opgedane kennis en ervaring breed beschikbaar ter bevordering van circulair inkopen in Nederland;
  • en zorgt uiterlijk in 2016 voor aantoonbare integratie van circulair inkopen in de inkoopprocessen,- beleid en –strategie

Twee circulaire inkooptrajecten

Met andere overheden uit de regio en binnen EBU-verband wordt hard aan deze doelstellingen gewerkt. De provincie heeft inmiddels twee circulaire inkooptrajecten lopen: het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van een Ecopassage over de N-227 én de bouw en inrichting van een bezoekerscentrum bij het fort aan de Buursteeg. Dit laatste project is overigens tevens pilot voor de Green Deal Circulaire gebouwen.

Pilots

De deelnemers aan de GDCI zijn afgelopen jaar tijdens zes besloten bijeenkomsten verder ingegaan op wat circulair inkopen precies inhoudt en welke implicaties zo'n nieuwe aanpak ook kan hebben. Hierbij komen concrete vraagstukken aan de orde, zoals: anders kijken naar eigendom, nieuwe verdienmodellen, prestatiegerichte contracten, impact op je eigen bedrijfsvoering, benodigde cultuuromslag, innovatieve vormen van inkoop, intensieve dialoog tussen inkoper en leverancier en het creëren van onderling vertrouwen. Ook worden diverse openbare marktontmoetingen georganiseerd, waarbij inkopers en aanbieders wensen en mogelijkheden delen. De eerste lessen uit de inkooppilots beginnen nu langzaam zichtbaar te worden. Op de website www.gdci.nl worden daar binnenkort de eerste leerervaringen en praktijkvoorbeelden gedeeld. De deelnemers hebben pilots gekozen uit een breed palet aan inkoopcategorieën, zoals kantoormeubilair, gereedschap, werkkleding, machines en bouwwerken.

Award

Met de Green Dealaanpak wil de overheid de transitie naar een duurzame economie versnellen. Inmiddels zijn er 175 Green Deals gesloten. De jury van de Award bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid. Zij prijzen de samenwerking, durf en vernieuwing die de Green Deal Circulair Inkopen belooft, en beloont dat nu met de Runner Up Award. De GDCI mag een jaar lang het logo van de Green Deal Runner Up Award 2014 gebruiken.

EBU en Circulair Inkopen

Circulair inkopen is een van de EBU-initiatieven binnen het domein Groen. Natuurlijke hulpbronnen raken op en er wordt te veel afval geproduceerd waardoor het milieu zwaar wordt belast. Met dit initiatief willen we circulair ondernemerschap aanjagen. In plaats van de kringloop open te laten door te kopen, te gebruiken en het product weg te gooien, kan de keten ook gesloten worden door goederen in bruikleen (‘gebruikersrecht’) te nemen.

Bron: MVO Nederland

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256