Domein
Categorie

Human Capital Agenda stuurt op urgentie én hoofdlijnen

Gezond stedelijk leven vraagt om nieuwe vaardigheden. Economische cycli volgen elkaar steeds sneller op. Dit zorgt voor dynamische tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt. Voor een duurzame balans is grootschalige, gestructureerde uitwisseling tussen sectoren nodig. Clustervoorzitter Kees Rutten vertelt hoe de Human Capital Agenda van de Economic Board Utrecht deze uitdagingen wil omzetten in kansen voor de regio.

Naar een arbeidsmarkt in balans

De uitgangspositie van de regio Utrecht is uniek, benadrukt Kees Rutten, lid Raad van Bestuur ROC Midden Nederland en clustervoorzitter van de Human Capital Agenda (HCA) van de Economic Board Utrecht. “Met de centrale ligging als drijver is Midden-Nederland een gewilde locatie om te wonen en te werken. Eén van Europa’s economisch meest competitieve regio’s. Een centrum voor menselijke ontmoetingen en hoogwaardige zorg, met een uitzonderlijk aanbod van kennis, onderwijs en talent.”

Beweging

De regio groeit snel; tot 2040 komen er zeker 155.000 nieuwe bewoners bij. “Nog niet eerder stonden we samen voor zo’n grote uitdaging. Met alle kennis en kunde die in de regio aanwezig is, kunnen we deze uitdaging ombuigen naar een gezond leven met economische groei. Dat begint met de juiste mensen. Voldoende, goed opgeleid personeel op de functies waar dat nodig is. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan; gezond stedelijk leven verandert de arbeidsmarkt, vraagt om nieuwe vaardigheden. Met de HCA werken we aan een beweging om de veranderingen in de arbeidsmarkt bij te houden. Zo’n beweging is een belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van deze regio.”

Kees Rutten op de HCA clustermeeting waar het Supportteam HCA aan de nieuwe beweging werkt.

Actieve zoektocht

In de huidige fase van hoogconjunctuur en personeelstekorten lopen zowel werkgevers als onderwijsinstellingen op hun tenen. “De actuele transities op het gebied van bijvoorbeeld energie en digitalisering zorgen daarbij voor extra druk. Nog harder pushen, meer van hetzelfde doen werkt simpelweg niet meer. Slimme samenwerking is dé manier om te innoveren en zo nog betere resultaten te boeken.” Daarvoor moeten mensen en organisaties ruimte creëren, ondanks werkdruk en dagelijkse hectiek. “De actieve zoektocht naar samenwerking moet onderdeel zijn van de strategie.”

Krachten bundelen

De regio Utrecht kent steeds meer voorbeelden van intersectorale uitwisseling. Zo kon u eerder al lezen over de voorbeelden van Defensie en ’s Heeren Loo, Edupact en Amerpoort. “Intersectorale uitwisseling ontstaat vaak in de praktijk, door alert te zijn op kansrijke verbindingen. Vertegenwoordigers van organisaties ontmoeten elkaar, beginnen samen en leren al doende. Exploreren en dan innoveren; ruimte geven voor trial and error.” Zoals bij de samenwerking tussen ’s Heeren Loo en Defensie. Met een combinatie van opleiding en stage worden mensen voorbereid op een nieuwe functie in de zorg na hun dienstverband bij Defensie. “Beide organisaties bundelen hun krachten,” aldus Rutten. “Door samen aan de slag te gaan, ontstaat vertrouwen. Op basis van ieders strategie wordt gezocht naar een win-winsituatie.”

 

Met de brede samenstelling vanuit onderwijs, bedrijfsleven en overheid is de HCA bij uitstek toegerust om de hiervoor noodzakelijke beweging te initiëren.

– Kees Rutten, clustervoorzitter HCA

In de HCA van de EBU staat datzelfde uitgangspunt centraal. “De HCA kent een brede vertegenwoordiging uit de driehoek onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Allen met de overtuiging dat we alleen samen een antwoord kunnen vinden op de uitdagingen van de arbeidsmarkt. Dit is geen eenvoudige zoektocht. Maar we kunnen veel leren van de succesvolle voorbeelden waarvan er steeds meer ontstaan. Dit heeft ons de afgelopen periode aanvullende inzichten en perspectieven geboden. Voer voor een nieuwe aanpak van de HCA van de EBU.”

Visie, durf en lef

Uitdaging is om een voortdurende balans te creëren tussen beschikbare mensen – kwalitatief en kwantitatief – en de vraag op de arbeidsmarkt. “Overschotten en tekorten zijn dynamisch. Om deze tijdig te signaleren, is een vooruitziende blik nodig en moeten sectoren voortdurend in verbinding blijven. Werkgevers moeten over de grenzen van hun eigen branche kijken. Dat vergt visie, durf en lef.”

In een ideale situatie is voor een match op grote schaal geen intermediair meer nodig maar zijn werkgevers direct met elkaar in contact. “Opleidingen op maat zorgen voor de om- en bijscholing die vereist is voor een overstap tussen sectoren. Overheden voeren mede regie over dit proces en stellen financiële middelen beschikbaar voor impulsregelingen.”

En werknemers? “Die moeten hun leven lang ontwikkelen. Hun kennis en vaardigheden kunnen migreren naar een andere sector met vaak een afwijkende cultuur. Niet langer focussen op een carrière in één branche maar op de eigen ontwikkeling. Dat vereist een andere mindset, stevige motivatie én geestelijke flexibiliteit. Idealiter worden werknemers hier bij hun opleiding al op voorbereid. En kunnen ze tijdens een werkperiode vooruitkijken en bijvoorbeeld alvast stage lopen bij een andere sector.”

Supportteam

Deze nieuwe insteek van de HCA vindt brede navolging; steeds meer organisaties sluiten zich aan. “Het gezamenlijke menselijk kapitaal van de HCA wordt alsmaar groter. Om dat optimaal in te zetten, is een Supportteam gevormd met vertegenwoordigers van aangesloten organisaties. Zij zorgen voor de onderlinge verbinding en praktische realisatiekracht.”

Het Supportteam vertaalt de in de HCA geformuleerde ambities naar de aangesloten partners. “Een continu samenspel van alle betrokken partijen met slimme allianties, afhankelijk van het onderwerp.” Daarbij is het zaak te waken voor versnippering van initiatieven, benadrukt Rutten. “De meerwaarde zit juist in het langdurig verbinden van waardevolle partners die samen tot vernieuwing komen. Die innovatie moet in de organisaties zelf zijn weerslag krijgen.”

Het Zorgpact is een aansprekend voorbeeld. “Dit bestaat uit partijen die ervaringen uitwisselen en zo een lerend, daadkrachtig netwerk bouwen dat zaken voor elkaar krijgt.” Edupact heeft dezelfde potentie. “Een prachtig initiatief waarbij het hele onderwijsveld, van vmbo tot en met wo elkaar gevonden heeft. Doel: tekorten opvangen en het vak van leraar aantrekkelijk houden. Ook Edupact is een voorbeeld van verbinding en opschaling.” Belangrijk daarbij is dat de gezamenlijke inspanningen niet geïsoleerd zijn in de onderwijskolom. “Succes of falen raakt onze hele economie.”

Bestuurders en supportteam Human Capital Agenda

Urgentie en hoofdlijnen

Die economie is overvallen door de snelle verandering van laag- naar hoogconjunctuur. “De tijdgeest vraag om verbinding en focus. Daarbij moeten we hijgerigheid vermijden. Bijvoorbeeld opleidingen niet direct afremmen op basis van arbeidsmarktindicatoren. Als dat in 2013 met bouw- en techniekopleidingen was gebeurd, waren de problemen nu niet te overzien.”

Economische cycli volgen elkaar steeds sneller op, de uitslagen zijn heftig. “Op dit gegeven moeten we ons gezamenlijke beleid baseren,” stelt Rutten. “Door waar noodzakelijk snel in te spelen op de economische actualiteit maar tegelijkertijd de langere termijn scherp in het oog te houden. Met de brede samenstelling vanuit onderwijs, bedrijfsleven en overheid is de HCA bij uitstek toegerust om de hiervoor noodzakelijke beweging te initiëren. En samen te blijven sturen op urgentie én op hoofdlijnen. Geen enorm portfolio creëren van kleinschalige initiatieven en projecten, maar pragmatische coalities per thema. Ondersteund door adequate financiering en bevlogen mensen met de stellige overtuiging: samen kunnen we het verschil maken.”

Get Connected

Tijdens het Get Connected jaarcongres op 11 oktober aanstaande zal Ramses de Groot, domeinmanager Human Capital Agenda stilstaan bij deze nieuwe HCA-beweging en mooie voorbeelden uit de regio.

Lees meer over de Get Connected

Ramses de Groot

Ramses de Groot is domeinmanager Human Capital Agenda bij Economic Board Utrecht.

030 - 238 28 58 030 - 238 28 58