EN

Want to learn more about the Economic Board Utrecht?


Meet EBU

Netwerk en vertrouwen basis voor succes

In het nieuwe jaar begint de EBU in een andere rol aan een volgende fase, in nauwe samenwerking met de nieuwe ROM Regio Utrecht. In een eerder interview "De stepping stones van zeven jaar EBU" vertelden directeur Ton van Mil en voorzitter Henk Broeders hier al meer over. In onderstaande interviews met afzwaaiende bestuursleden Peter van der Meij en Roos van Erp lees je meer over hun ervaringen de afgelopen jaren en vooruitblik naar de nieuwe situatie.

7 december 2020 3 min

“Netwerk en vertrouwen basis voor succes”

Roos van Erp-Bruinsma was actief in management en bestuur van uiteenlopende organisaties. Ze was onder meer secretaris-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. “Maar er zijn ook Utrechtse wortels, bij Jaarbeurs en als algemeen directeur van GVU/Connexxion. En ik heb 36 jaar in Utrecht gewoond. Stad en omgeving gaan mij aan het hart. Als bestuurslid van de stichting EBU heb ik met veel plezier mede mijn schouders gezet onder de economische ontwikkeling en vernieuwing van deze regio.”

Breed commitment
Van Erp ziet de ontwikkeling van het EBU-netwerk als een belangrijke verworvenheid. “Dit netwerk was een voorwaarde om innovatieve ideeën en initiatieven tot wasdom te brengen. Mensen en organisaties die verbonden zijn, weten elkaar te vinden. Dat heeft in sterke mate bijgedragen aan de slagkracht van de EBU. Net als het vertrouwen van onze partners. Bij de start was de provincie een belangrijke trekker, later ontstond ook bij de andere stakeholders een breed commitment.”

Kruisverbanden
Vertrouwen en het krachtige netwerk stelden de EBU in staat om tal van projecten te initiëren op de centrale thema’s groen, gezond en slim. “De kernwaarden zorgden voor een focus die de energie in de regio richting gaf. De impact nam verder toe door kruisverbanden tussen deze thema’s. Veel daarvan komen samen onder de noemer gezond stedelijk leven.”

In goede handen
Naast het bevorderen van de economische ontwikkeling via de domeinen groen, gezond en slim wijst Van Erp ook op de bijdrage van de EBU bij buitenlandse handelsmissies. “Dat heeft er mede voor gezorgd dat de regio internationaal op de kaart staat.” Als actueel voorbeeld van de pragmatische rol noemt zij de Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA). “Deze brede coalitie ondersteunt ondernemers bij de gevolgen van de corona-uitbraak. De EBU zorgde ervoor dat dit loket in no time operationeel was. Dat zegt iets over de inzet en wendbaarheid van de organisatie. En – opnieuw – over het netwerk en het vertrouwen. Partijen weten dat een dergelijke voorziening bij de EBU in goede handen is.”

Reikwijdte
Als bestuurslid had Roos van Erp human resources in portefeuille. “Nu de EBU in de huidige vorm ophoudt te bestaan, is er alle reden om de medewerkers in het zonnetje te zetten. Zij verdienen veel waardering voor hun inspanningen. Zeker bij een organisatie met een netwerk- en aanjaagfunctie zoals de EBU maken mensen het verschil. Er was alle ruimte voor hun drive en creativiteit. Denk bijvoorbeeld aan de domeinmanagers die een grote bijdrage hebben geleverd aan het groene, gezonde en slimme profiel van de regio. Zij speelden een belangrijke rol bij de wisselwerking tussen hun clusters en de boardleden. Zo konden die elkaar voeden, inspireren en motiveren.”

Medewerkers waren vaak lang aan de EBU verbonden. “Als ervaring en het netwerk groeien, kun je steeds complexere projecten aan. Hierdoor is de reikwijdte van de EBU alsmaar verder toegenomen.”

Nog meer slagkracht
Van Erp vindt de vorming van de ROM een logische ontwikkeling. “Het ministerie van EZ ziet regionale ontwikkelingsmaatschappijen als een belangrijk aanspreekpunt. Daarom is het goed dat ook deze regio nu over zo’n organisatie beschikt. De ROM krijgt aanzienlijk meer slagkracht dan de EBU en neemt ook aanvullende taken op zich, zoals financiering.”

Tegelijkertijd is het volgens Van Erp belangrijk dat de triple helix verbonden en zichtbaar blijft via de board. “Het is dé plek waar de speerpunten voor de regionale economische ontwikkeling worden bepaald.”

Vliegende start
Het scheidend bestuurslid heeft veel vertrouwen in de ROM. “De schaalgrootte en de kracht van het onderliggende netwerk spelen een belangrijke rol. En ook bij de ROM bepalen de mensen het succes. De integratie van het EBU-team per 1 januari draagt daarom bij aan een vliegende start. Alle expertise komt dan samen op één plek.”

 

“Voorspoed regio continueren”

Peter van der Meij werkte lang in Utrecht, als managing partner bij EY Consulting dat later fuseerde met Capgemini. Aansluitend was hij onder meer COO en CFO van het internationale onderzoeks- en adviesbedrijf Ecorys. “Mijn ervaring op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven kwam in de bestuursfunctie van de Stichting EBU goed van pas. Beide partijen hebben specifieke kenmerken en een eigen dynamiek; dat maakt het samenspel complex.”

Lijnen komen samen
Van der Meij was in het stichtingsbestuur verantwoordelijk voor financiën. Hij roemt de rol van de EBU als verbinder tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. “Er is een krachtig en omvangrijk netwerk ontstaan, met Get Connected als jaarlijkse apotheose waar veel lijnen samenkomen. Ook bij de laatste online-versie bleek de belangstelling voor het event groot.”

Maximale impact
Met een breed draagvlak laadde de EBU de kernwaarden groen, gezond en slim via tal van projecten. “Bijvoorbeeld de samenwerking tussen RIVM, Universiteit Utrecht en bedrijfsleven waarbij data over gezond stedelijk leven gevalideerd worden. Ook was er een scherp oog voor elders ontstane ideeën en toepassingen die voor deze regio interessant kunnen zijn.”

Van der Meij benadrukt dat de kernwaarden niet alleen gedreven moeten worden door overheidsbeleid en het algemeen belang. “Succesvolle oplossingen voor gezond stedelijk leven zijn economisch zeer kansrijk. Het maakt dat regionale bedrijven kunnen floreren en groeien. Als het lukt om deze twee drijvers – maatschappij en bedrijfsleven – te verbinden, is de impact maximaal.”

Loodgieter
Behulpzaamheid is volgens Van der Meij een kenmerkende eigenschap van de EBU. “Als een onderwerp werd gesignaleerd waarop actie nodig was, namen zij vaak het voortouw. Die bereidheid ging ver, zelfs zodanig dat je je soms af kon vragen of de EBU daarvoor bedoeld was. Maar voor de regio is ook deze loodgietersrol zeker belangrijk geweest. En het leverde veel goodwill op.”

Voorspoed continueren
Van der Meij ziet de ROM als een passend vervolg op de inspanningen van de EBU. “In sommige regio’s – denk aan Brabant – zijn de ontwikkelingsmaatschappijen uit nood geboren. Ze ontstonden toen het economisch slecht ging in een gebied. Daarvan is in Utrecht geen sprake. Uitdaging is hier om de economische voorspoed van de afgelopen decennia te continueren.” Vanzelfsprekend is dat zeker niet. “Zo verandert het speelveld voor financiële en zakelijke dienstverleners waarvan deze regio er veel telt in hoog tempo. Er is dus wel degelijk urgentie om te vernieuwen en te ontwikkelen.”

Katalysator en initiator
Naast ondersteuning van individuele bedrijven wijst Van der Meij op de rol van de ROM bij grote maatschappelijke opgaven. “Daar zit voor mij de doorslaggevende toegevoegde waarde. Ik hoop van harte dat de ROM bij ontwikkelingen als de energietransitie en de aanleg van infrastructuur als katalysator en initiator zal fungeren. Belangrijke randvoorwaarde daarbij – maar ook in brede zin – is een slagvaardige samenwerking van alle regionale overheden. Daar ben ik niet gerust op.”

Miljoenen eerder inzetten
De stichting EBU draagt haar activiteiten over aan de ROM. “Daaronder twee investeringsfondsen die onder meer met Europees geld zijn gevuld. Door de langdurige discussie over de totstandkoming van de ROM zijn deze nog niet operationeel. Jammer, want het gaat om miljoenen die eerder ingezet hadden kunnen worden.”

Van der Meij is positief over de integratie van de EBU in de ROM. “Al volg ik het op enige afstand, ik heb de indruk dat dit proces operationeel goed verloopt. En dat er bij de overdracht geen individuele belangen opspelen.”

Cruciale rol
Voor de economic board ‘nieuwe stijl’ ziet hij een tweeledige opgave. “Allereerst een kweekvijver van initiatieven en innovaties door deze in een vroeg stadium te onderkennen. Het netwerk van de triple helix is daarbij onverminderd van grote waarde. In die samenstelling is de nieuwe board ook verantwoordelijk voor het economische ontwikkelingskader, de overstijgende visie voor de regio. Kortom: een beperktere rol dan voorheen, complementair aan de ROM maar onverminderd cruciaal.”