Categorie

Nieuwe lente, nieuw geluid

Op het moment van schrijven is het volop voorjaar. “Een nieuwe lente en een nieuw geluid”, zo dichtte Herman Gorter (1889). En dat geldt ook voor de regio Utrecht en de Economic Board Utrecht (EBU).

Recent onderzoek door de Randstedelijke Rekenkamer naar de EBU, een rondgang langs onze boardleden in het kader van onze eigen mid term review en een analyse door PwC naar mogelijkheden voor versterking van het Utrechtse ecosysteem laten zien waar we nu staan en waar we met de regio naartoe kunnen groeien.

In de afgelopen jaren hebben we als EBU een aanzienlijk netwerk opgebouwd waarin bedrijfsleven, overheid en kennis- en onderwijsinstellingen elkaar kunnen vinden. Doordat we deze partijen goed op elkaar hebben kunnen afstemmen, zijn er succesvolle initiatieven (door-)ontwikkeld. Ook heeft de EBU een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van een economische agenda die door de hele regio gedragen wordt, gericht op oplossingen die bijdragen aan gezond stedelijk leven, op de thema’s groen, gezond en slim. Oplossingen die tegelijkertijd bij voldoende schaalgrootte economisch rendement opleveren in de vorm van banen en investeringen. Een ambitie die inmiddels wordt overgenomen tot in Den Haag, Brussel en verder.

Tegelijkertijd bevestigen de recentelijk verschenen rapporten dat we op dit moment ook tekortschieten. Er doen zich nog onbenutte kansen voor om onze initiatieven en aanpak flink op te schalen; door het Rijk is €950 mln gereserveerd voor regiodeals, Invest-NL stelt €2,5 mrd investeringskapitaal beschikbaar en Europa maakt zich op voor een nieuw kaderprogramma van €120 mrd. In al deze gevallen wordt zwaar ingezet op de financiering van oplossingen voor de grote (transitie-) vraagstukken met betrekking tot circulaire economie, energie, zorg, life sciences en digitalisering, en van de doorgroei van succesvolle startups en scaleups die hier een bijdrage aan kunnen leveren.

Er doen zich nog onbenutte kansen voor om onze initiatieven en aanpak flink op te schalen

Henk Broeders, voorzitter Economic Board Utrecht

Het ontbreekt de regio op dit moment echter aan capaciteit en expertise op het gebied van business development en financial engineering om hier goede proposities voor te ontwikkelen. Ook mist de regio robuuste fondsstructuren om hier de benodigde regionale cofinanciering op te kunnen leveren. Miljardenkansen die voor het grijpen liggen, mits we als regio gezamenlijk de volgende stap zetten en de komende twee jaar in dubbeltempo aan schaalbare oplossingen werken voor de maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan.

Daarbij denk ik ook aan de actuele ontwikkeling als het gaat om het stoppen van de gaswinning in Groningen. Dit noodzakelijke en dappere besluit van minister Wiebes heeft de NAM en haar grootverbruikers dan misschien de stuipen op het lijf gejaagd, de regio Utrecht juicht het besluit van harte toe. Hiermee wordt de urgentie en onvermijdelijkheid gecreëerd, die nodig is voor de transitie naar een aardgasloze samenleving. En in het bijzonder aardgasloze en mogelijk Nul-op-de-meter woningen. Niet alleen in de nieuwbouw, maar juist ook in de bestaande bouw. Waarbij we succesvolle pilots op grotere schaal herhalen en geleerde lessen actief delen. Bijkomend voordeel is dat het op die schaal ook investeerbaar wordt. Zowel vanuit de markt als de Europese investeringsbank en Invest-NL.

Het rapport van de Rekenkamer, de mid term review en het PwC rapport illustreren helder de positie en rol van de EBU, maar tonen vooral ook de belangrijke bijdrage die EBU levert en in de toekomst nog kan leveren. Aan de hand van de inzichten, conclusies en aanbevelingen in die rapporten gaat de EBU aan de slag om, samen met overheden, bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen Utrecht Region nog beter op de kaart te zetten.

Henk Broeders

Henk Broeders is voorzitter van de Economic Board Utrecht.