Domeinen
Thema
  • Energiepositief wonen & werken
Categorie

Position Paper: gebouwgebonden verduurzamingsdiensten

Aantrekkelijke woningverduurzaming voor alle woningeigenaren

Naar een schaalbare private dienst met (publieke) sturing.
Het kan.

Download hier de position paper:

Koersen op de juiste context voor gebouwgebonden verduurzamingsdiensten (NL)

Targeting the right context for building-related sustainability services (ENG)

De verduurzaming van de gebouwde omgeving is een complexe opgave. In het bijzonder ook de opgave bij de particuliere woningvoorraad. Voor veel eigenaar-bewoners wordt verduurzaming aantrekkelijker als zij hierbij worden ontzorgd; een passend aanbod ontvangen en niet separaat zelf de financiering hoeven te organiseren.

‘An offer you can’t refuse’
Door een dienst op basis van lange looptijden te organiseren én overdraagbaar te maken op de volgende eigenaar-bewoner, zijn vergaande renovaties voor alle woningeigenaren mogelijk zonder dat zij zelf hoeven te investeren. Een intrinsiek verband tussen de periodieke betalingen voor de verduurzaming enerzijds en het genoten comfort en besparingen anderzijds, maakt bovendien de kosten en baten voor de eigenaar-bewoner logisch en in balans. Kortom: gebouwgebonden dienstverlening als gecombineerde invulling van ontzorging en financiering.

Kansen voor de markt…
Gebaseerd op de juridische figuur van het kwalitatief recht (artikel 6:251 BW), kan met de juiste contracten dergelijke dienstverlening door de markt ingevuld worden. In de Regio Amersfoort wordt middels pilots nu de aantrekkelijkheid voor bewoners én private dienstverleners verder onderzocht en uitgewerkt. Uiteraard met inachtneming van de diverse ontwikkelopgaven waar de markt nog voor staat.

… maar sturing nodig
Tegelijkertijd is het belangrijk om te borgen dat de dienstverlening die de markt hierop zal ontwikkelen, past binnen de randvoorwaarden van de maatschappelijke opgave. De geboden woningverduurzamingsdiensten moeten aansluiten bij de Regionale Energie Strategieën, gemeentelijke Warmtetransitievisies en de wijkuitvoeringsplannen. Het dienstenpakket moet toekomstbestendig zijn en geen desinvesteringen creëren waarvan individuele burgers of de maatschappij straks de kosten dragen. Om dit te borgen zal een vorm van (publieke) sturing nodig zijn.

"Partijen die op constructieve wijze willen bijdragen aan visievorming en doorontwikkeling, nodigen wij van harte uit om met ons mee te denken en samen te werken."

Stef Röell

Direct werken aan een opschalingsstructuur: balans voor burger, bedrijf en bestuur
Wij pleiten er daarom voor om de ontwikkeling van deze nieuwe verduurzamingsdiensten zoals hierboven beschreven, zowel actief te stimuleren, bijvoorbeeld via borgstellingen, als daarbij ook direct te sturen op voorwaarden die belangrijk zijn voor een maatschappelijk verantwoorde transitie. Zo worden – meteen vanaf de ontwikkelfase en daarna - bewoners beschermd, zijn renovaties inpasbaar in het grotere energiesysteem en wordt een helder speelveld geborgd voor de betrokken ondernemers.

Om de schaalbaarheid van deze aanpak te organiseren kan de uitgifte van borgstellingen worden ondergebracht bij een compacte uitvoeringsorganisatie, bijvoorbeeld bij een ‘stichting objectgebonden dienstverlening’ of andere entiteit. Overheden kunnen dan eenvoudig hierbij aansluiten en marktpartijen hebben één aanspreekpunt. Zo ontstaat het gewenste perspectief op schaal.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de EBU nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste updates en uitnodigingen voor relevante events en bijeenkomsten.

Aanmelden

Stef Röell

Stef Röell is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor de financiële instrumenten.

06-11866643 06-11866643