Domein

Provinciaal Arbeidsplaatsen Register blijft, enquête verdwijnt

Het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Utrecht blijft bestaan. Wel zullen werkgelegenheidsgegevens in de toekomst op een andere manier worden verzameld dan via de (jaarlijkse) PAR-enquête. Deze verandering heeft te maken met een koppeling die te zijner tijd zal worden gemaakt tussen het Handelsregister (beheerd door Kamer van Koophandel) en LISA, de overkoepelende werkgelegenheidsdatabase die provincies en gemeenten gebruiken voor beleidsdoelen en waar ook het PAR Utrecht deel van uitmaakt.

Nu is het Handelsregister een fiscaal-juridisch en administratief register van bedrijven en instellingen. Werkgelegenheidscijfers, die relevant zijn voor sociaal, economisch en ruimtelijk beleid op gemeentelijk, regionaal en nationaal niveau, vormen geen basis. De nieuwe Wet op het Handelsregister verplicht tot een wettelijke koppeling met de polisadministratie, zodat het Handelsregister per bedrijf kan beschikken over gegevens over het aantal personen op de loonlijst. Dit vanuit het principe 'enkelvoudige opslag, meervoudig gebruik'. Omdat deze wet controversieel is verklaard, zal ze niet eerder dan medio 2018 worden bekrachtigd. Het CBS gebruikt deze polisadministratie nu al voor eigen werkgelegenheidscijfers, maar is gebonden aan geheimhouding op bedrijfsniveau.

Bij de komende wijziging van de Wet op het Handelsregister is er door Stichting LISA op aangedrongen dat de gegevens van medewerkers per werkgever ook ter beschikking komen van overheden. Afgesproken is nu dat deze gegevens, volgens een door LISA voorgestelde norm, in het Handelsregister komen. Realisatie staat voor 2018 op stapel. LISA probeert een constructie op te zetten waarbij de voordelen van de historische data (gegevens per vestiging, landelijke dekking, 20 jaar historie) behouden blijven en er zo efficiënt mogelijk wordt geregistreerd. Daarbij wordt gekeken naar centralisatie van de bijhoudings- en inwinningsprocessen die nu regionaal plaatsvinden. Gevolg zal zijn dat provincies niet meer zelf enquêteren maar wel de beschikking houden over de opgebouwde bestanden. Het is ook de bedoeling dat provincies de beschikking houden over de online applicatie om gegevens te beheren.

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.