EN

You are leaving our website and will be forwarded to the international website for the Utrecht Region. Via this website, our Team International helps foreign businesses expand to Utrecht Region. By following this link you will be forwarded to this external website: https://invest.utrechtregion.com


Go to invest.utrechtregion.com
Home

Privacyverklaring Economic Board Utrecht

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Heeft u vragen? Laat het ons weten. 

Vragen?

Contact opnemen

Wie zijn wij

Economic Board Utrecht (EBU) is een stichting naar Nederlands recht; geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30203605. Onze contactgegevens zijn:

info@economicboardutrecht.nl

Euclideslaan 1

3584 BL Utrecht

Nederland

Voor vragen over deze privacyverklaring is EBU bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur op telefoonnummer 085 – 022 13 24. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres treft u hierboven aan.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt EBU persoonsgegevens?

EBU verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Het opslaan van persoonsgegevens in ons CRM-systeem
 • Verzending van onze nieuwsbrief, indien u aangegeven heeft deze te willen ontvangen
 • Verzending van uitnodigingen voor bijeenkomsten of events waarvan we verwachten dat deze voor u interessant zijn, georganiseerd door EBU, of waar EBU bij betrokken is
 • Om u in de toekomst te informeren over actuele en mogelijk voor u interessante activiteiten waar EBU bij betrokken is
 • Voor het verbeteren van gepersonaliseerde mailings en uitnodigingen, op basis van uw voorkeuren en interessegebieden (Groen, Gezond, Slim, HCA, Internationalisering, Investeringsfondsen en/of Research), passend bij de EBU agenda. Ook gebruiken we uw gegevens om de programmering van onze events en dienstenverlening nog beter aan te laten sluiten op het Get Connected netwerk

​Op basis van welke grondslagen worden de persoonsgegevens verwerkt?

EBU verwerkt uw persoonsgegevens:

 • op basis van de toestemming van de betrokkene voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief, verzenden van uitnodigingen of voor het beantwoorden van een vraag, klacht of andersoortige communicatie
  of
 • omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent
 • omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van EBU. Dit bestaat uit het concrete belang van EBU om vragen, klachten of andersoortige communicatie op verzoek van u af te kunnen handelen, het praktische belang van EBU om een evenement te kunnen organiseren of het belang van EBU om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en optimaliseren.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, dan kan deze toestemming te allen tijde worden ingetrokken.

 

Hieronder beschrijft EBU welke verwerkingen van persoonsgegevens onder haar verantwoordelijkheid plaatsvinden. Wij gaan altijd zorgvuldig met uw gegevens om. EBU zal uw persoonsgegevens zorgvuldig (digitaal) opslaan en met de nodige beveiligingsmaatregelen beschermen. Uw persoonsgegeven zullen niet worden doorverkocht. EBU zal zelf ook geen gegevens kopen.

Verwerkingen van persoonsgegevens via de website

Gebruik van het contactformulier

Op onze website is een contactformulier aanwezig. Met het invullen van het contactformulier geeft u aan geïnteresseerd te zijn in het Get Connected netwerk van EBU, kunt u een vraag invullen en kunt u aangeven of u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u daarvan gebruikt wenst te maken, dan vraagt EBU u om de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Emailadres
 • Wel/geen nieuwsbrief

EBU verwerkt persoonsgegevens van u voor de afhandeling van een door u aan ons gestelde vraag, klacht of andersoortige communicatie en om toe te voegen aan het Get Connected netwerk. Uw gegevens worden opgeslagen in het CRM bestand van de EBU en aangevuld met bedrijfsinformatie als vestigingsplaats, sector, betrokkenheid bij EBU-initiatieven. Indien u aangeeft ook de nieuwsbrief te willen ontvangen, gebruiken we uw gegevens om u de nieuwsbrief toe te kunnen sturen. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. EBU verwerkt uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden. Afhankelijk van het formulier dat u heeft ingevuld, vullen we uw gegevens aan met interessegebieden Groen, Gezond, Slim, HCA, Internationalisering, Investeringsfondsen en/of Research. Deze persoonsgegevens worden bewaard tot u aangeeft de gegevens te willen wijzigen of te verwijderen.

Aanmelden voor een evenement

Het is mogelijk dat u zich via de website inschrijft voor een evenement of bijeenkomst. Juridisch gezien sluit u dan een overeenkomst met EBU. Op deze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.  U dient daarvoor in het bijbehorende formulier de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer (optioneel)

Als bovenstaande persoonsgegevens niet door u worden verstrekt, dan kunt u zich niet aanmelden voor het evenement.

De persoonsgegevens worden gebruikt om een deelnemerslijst van het evenement bij te kunnen houden. Uw gegevens worden opgeslagen in het CRM bestand van de EBU. Deze deelnemerslijst wordt gebruikt vanuit praktische doeleinden, bijvoorbeeld om te bepalen of een evenement wel of niet door kan gaan in verband met de daarvoor getoonde animo. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van EBU en van u. Dit belang bestaat concreet uit het praktische belang van EBU om een evenement te kunnen organiseren.

EBU legt vast welke bezoekers haar evenementen/bijeenkomsten hebben bezocht, ter verbetering van onze activiteiten, diensten en informatieverstrekking. Uw persoonsgegevens kunnen na het sluiten van de overeenkomst ook worden gebruikt om contact met u op te nemen voor gelijksoortige evenementen, of met het oog op netwerkgerelateerde activiteiten passend bij de dienstverlening van EBU, waarvan EBU denkt dat het voor u relevant kan zijn, danwel waar u een relevante bijdrage aan zou kunnen leveren. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang. In ruil voor het organiseren en kunnen bijwonen van het evenement, vinden wij het redelijk en gerechtvaardigd dat wij uw gegevens verwerken in het Get Connected netwerk. Let op dat u te allen tijde gebruik kunt maken van uw recht van bezwaar, uw gegevens kunt inzien en indien gewenst kunt wijzigen danwel laten verwijderen. EBU zal daar zonder meer gehoor aan geven en in dat geval geen contact met u opnemen. Het recht van bezwaar komt verderop in dit privacybeleid ook aan de orde.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen voor commerciële doeleinden. Als wij een evenement organiseren met een partner die een bijdrage levert aan het evenement, worden uw gegevens mogelijk met deze partner gedeeld in het kader van het organiseren van het evenement.

Let op dat tijdens het evenement foto’s kunnen worden gemaakt. Daarover treft u verderop in dit privacybeleid meer informatie aan.

Verwerkingen die betrekking hebben op overige bedrijfsprocessen

Introductie

Langs deze weg informeren wij u ook over een aantal verwerkingen van persoonsgegevens die betrekking hebben op overige bedrijfsprocessen binnen EBU. Wij hebben deze informatie in dit (openbare) privacybeleid opgenomen, omdat wij bijvoorbeeld naar deze informatie verwijzen in onze opdrachtbevestiging.

Sturen van e-mails over eigen gelijksoortige diensten of bijeenkomsten

Bestaande netwerkleden worden op regelmatige basis per email geïnformeerd over onze diensten of bijeenkomsten. Op basis van de wet (in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming in samenhang met artikel 11.7 lid 3 van de Telecommunicatiewet) is het toegestaan om bestaande netwerkleden zonder toestemming uitingen te sturen over eigen gelijksoortige producten of diensten. Onderaan de betreffende e-mails vindt u een link waarmee u zich eenvoudig voor alle uitingen van EBU af kunt melden. EBU maakt onderscheid in het verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen. U kunt in de opdrachtbevestiging per product aangeven wat u wel en niet wilt ontvangen.

Foto’s van evenementen

EBU organiseert met enige regelmaat evenementen en bijeenkomsten. Het is mogelijk dat tijdens deze evenementen foto’s worden gemaakt. Het is mogelijk dat EBU deze foto’s publiceert, bijvoorbeeld in een nieuwsbrief of andersoortige uiting. EBU zal dit ten tijde van het evenement ook mededelen en vragen of bezwaar bestaat deze mogelijke publicatie. Indien mogelijk wordt direct op een mogelijk bezwaar geanticipeerd door de betreffende persoon niet of niet herkenbaar is beeld te brengen.

De rechtsgrond van deze verwerkingen is dat deze gegevensverwerkingen noodzakelijk zijn voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang. In ruil voor het organiseren en kunnen bijwonen van het evenement, vinden wij het redelijk en gerechtvaardigd dat bovengenoemde verwerkingen plaatsvinden. Dit zodat wij kunnen onderbouwen dat EBU actief investeert in haar klanten en relaties.

Let op dat u te allen tijde, dus ook voorafgaand aan het moment dat wij foto’s publiceren, gebruik kunt maken van uw recht van bezwaar. EBU zal daar zonder meer gehoor aan geven en in dat geval geen foto publiceren waarop u bent afgebeeld. Het recht van bezwaar komt verderop in dit privacybeleid ook aan de orde.

Cookies

U kunt deze website www.economicboardutrecht.nl anoniem bezoeken. Wij plaatsen analytische cookies van Google Analytics. Dit zijn functionele cookies waar geen persoonsgegevens in worden opgeslagen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ons. Dit belang bestaat uit ons belang om de functionaliteiten van de website te verbeteren en in kaart te brengen hoeveel bezoekers de website krijgt.

Wij maken gebruik van Hotjar om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Ook wordt het mogelijk fouten in de site te ontdekken. Dit cookie komt van Hotjar en wordt maximaal 1 jaar bewaard. Hotjar deelt geen anonieme data met derden. Zie ook de Privacy Policy van Hotjar.

Bewaartermijn

EBU bewaart de persoonsgegevens tot u aangeeft de gegevens te willen wijzigen of te verwijderen. U kunt te allen tijde uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen. Als u zich geheel wenst uit te schrijven, worden uw persoonlijke gegevens direct verwijderd.

Bron persoonsgegevens

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens die u ons zelf heeft verstrekt via het formulier op de website, bij het aanmelden voor een evenement georganiseerd door EBU of waarbij EBU organisatiepartner was, of in contact met één van onze medewerkers. Wij verkrijgen geen persoonsgegevens van derde partijen.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van EBU worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. In het geval van EBU gaat het om hostingbedrijf Stuurlui, het bedrijf Spotler, dat verantwoordelijk is voor het mailprogramma Mailplus, waarin we gegevens verwerken en dat zorgt voor het verzenden van (automatische bevestigings-) emails. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van EBU en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen. Uw persoonsgegevens worden wel gedeeld aan andere partijen als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om EBU te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om EBU te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via info@economicboardutrecht.nl of via het telefoonnummer 085 – 022 13 44.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten

Als u niet tevreden bent over de manier waarop EBU met uw persoonsgegevens omgaat, dan vernemen wij dit graag van u.  U hebt echter te allen tijde het recht om klachten over onze omgang met uw   privacygevoelige gegevens te melden bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

LinkedIn

U kunt via de website van EBU doorklikken naar diverse mediakanalen waaronder LinkedIn en Twitter. Deze partijen verzamelen informatie over u, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies. Hoe zij dit doen is beschreven in hun eigen privacyverklaring:

 1. LinkedIn privacyverklaring
 2. Twitter privacyverklaring

Doorlinken

U kunt via de website van EBU doorklikken naar websites van onze partners. Mogelijk verzamelen deze websites informatie over u. Welke informatie wordt verzameld via kunt u bij de diverse websites nagaan of opvragen.

Google

Als u onze website bezoekt vanuit Google, zal google gegevens van u verzamelen. Welke gegevens Google over u verzamelt is beschreven in haar eigen privacyverklaring.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Indien er wijzigingen plaatsvinden, stellen we u hiervan op de hoogte. De huidige versie van het privacybeleid is het laatst gewijzigd op 16 juli 2021.