Domein

(2017) Bouwstenen circulaire gebouwde omgeving Utrecht (De Rijk, in opdracht van de EBU)

In opdracht van de Economic Board Utrecht (EBU) heeft stagiaire Bregje de Rijk (Wageningen University) onderzoek uitgevoerd naar de kansen voor circulaire bouw en demontage in de regio Utrecht. Om stappen te kunnen zetten in het hoogwaardig verwerken en hergebruiken van bouwmaterialen is er behoefte aan meer kennis over wat er speelt in de sector betreffende circulaire bouw en demontage. Dit onderzoek geeft inzicht in welke verdienmodellen rond circulaire bouw en demontage door regionaal relevant bedrijfsleven als kansrijk en interessant worden beschouwd. Daarnaast is onderzocht welke belemmeringen er op dit moment zijn die grootschalige implementatie in de weg staan. Voor dit onderzoek zijn 34 interviews gehouden met bouw- en sloopbedrijven in de regio.
Uit de analyse blijkt dat ruim 50% van de bedrijven een dienst of product aanbiedt op het gebied van circulaire bouw en demontage. Voor de meeste bedrijven is dit echter niet hun kernactiviteit, maar slechts een onderdeel van het bedrijfsproces of betreft het zelfs geen enkel voorbeeldproject. Bij experimentele projecten van hoogwaardig hergebruik geven bedrijven aan dat zij vooraf niet gewerkt hebben aan businesscase. Toch blijkt bij deze projecten achteraf dat er geld is bespaard.
Het merendeel van de bedrijven ziet echter geen direct verdienpotentieel in circulaire bouw en demontage doordat de arbeidskosten relatief hoog zijn ten opzichte van de grondstoffen, materialen en transport. Bovendien is er volgens de bedrijven een gebrek aan vraag naar circulaire bouw en demontage vanuit opdrachtgevers. Verder kan het borgen van kwaliteit, veiligheid en gezondheid op gespannen voet staan met hergebruik materialen, omdat de juist kwaliteitscertificaten of herkomstcertificaten ontbreken.
Drie actiepunten die uit dit onderzoek naar voren komen, die voor een mogelijke versnelling van circulaire bouw en demontage kunnen zorgen, zijn:
1. Verspreiden van de definitie circulaire bouw en demontage
2. Voorbeeldprojecten die inzicht geven in verdienmodellen en technische- en organisatorische mogelijkheden
3. Consistente wet- en regelgeving betreffende kwaliteitseisen en maten en vernieuwende regelgeving in het bouwbesluit, waarbij een minimale score op circulariteit/hergebruik door de overheid wordt geëist. 

Download het onderzoek