Domein

(2017) Utrecht+ Economisch Beeld (Provincie Utrecht)

Het onderzoek ‘Utrecht+ Economisch Beeld’, dat is uitgevoerd in opdracht van de provincie Utrecht, laat een totaalbeeld zien van de economie en het economisch groeiperspectief van de regio Utrecht+ (provincie Utrecht, Gooi- en Vechtstreek en de regio Food Valley).
De regio Utrecht+ staat er qua economische structuur en concurrentiekracht sterk voor. Niettemin groeit het BRP van de provincie Utrecht+ ongeveer even snel als landelijk; hetzelfde geldt voor de werkgelegenheid. Extra groei uit synergie tussen sectoren en bedrijven (agglomeratievoordeel) treedt niet op in de provincie Utrecht+, in tegenstelling tot de MRA en Zuidoost-Noord-Brabant. De bevolking groeit er in verhouding tot de werk gelegenheid sneller. Daarmee is de woonfunctie van de provincie Utrecht+ sterker geworden. Wel is de arbeidsparticipatie hoger dan gemiddeld en is de werkloosheid juist lager. De arbeidsmarkt blijkt vooral in de stadsgewesten Utrecht en Amersfoort krap te zijn. Tegelijkertijd zijn hoger opgeleiden schaars (mismatch). Pendelcijfers laten zien dat er een toenemende inkomende en uitgaande pendel is, gevoegd bij een verdergaande ruimtelijke uitsortering van woon- werkmilieus.
Een toenemend deel van de werkgelegenheid is gevestigd op zogenaamde informele werklocaties. Tevens is het aanbod van kantoren en bedrijfsruimten, en de daarmee gepaard gaande structurele leegstand, sinds 2013 verder gegroeid, hoewel kantorenmarkt in Utrecht zich als eerste in Nederland lijkt te herstellen. Van groot belang is dat de economische concentraties de afgelopen jaren ruimtelijk steeds meer naar elkaar zijn toegegroeid, vooral in de ruimte tussen de stadsgewesten Utrecht – Amersfoort – Gooi en Vechtstreek en langs de transportassen. De provincie Utrecht heeft een uitstekende uitgangspositie qua economische structuur met relatief hoge uitgaven aan R&D, een hoge positie qua regionale concurrentiekracht en het best ontwikkelde ecosysteem voor ondernemerschap. De R&D uitgaven zijn echter in hoofdzaak in de publieke sfeer en gekoppeld aan de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. De provincie Utrecht kent slechts enkele grote (industriële) bedrijven met een hoge R&D intensiteit en innovatienetwerken en leiderschap voor innovatie zijn relatief minder sterk ontwikkeld. De mate van innovatie is lager dan op basis van de economische structuur verwacht kan worden. Voor provincie Utrecht+ is het vasthouden, verbeteren en verder benutten van de economische structuur een uitdaging voor de toekomst. 

Download het onderzoek